Poliitikad

Privaatsuspoliitika

 • 1. Üldsätted
  • 1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Coursy Technology OÜ (edaspidi andmetöötleja).
  • 1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  • 1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
  • 1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 • 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  • 2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
  • 2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  • 2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  • 2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 • 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  • 3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
   • 3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
   • 3.1.2. Sünnikuupäev;
   • 3.1.3. Isikukood
   • 3.1.4. Telefoninumber;
   • 3.1.5. E-posti aadress;
   • 3.1.6. Elukoha aadress;
   • 3.1.7. Arvelduskonto number;
   • 3.1.8. Maksekaardi detailid;
  • 3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
  • 3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
   a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
   b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
   c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
   d) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
  • 3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
   • 3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
    Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   • 3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
    Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 360 päeva
   • 3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
    Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 360 päeva
   • 3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
    Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 360 päeva
   • 3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
    Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   • 3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
    Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 360 päeva
  • 3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
  • 3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  • 3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.
 • 4. Andmesubjekti õigused
  • 4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  • 4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  • 4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  • 4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  • 4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil perekool@synnitusmaja.ee.
  • 4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 • 5. Lõppsätted
  • 5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  • 5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kaudu.